Privacyverklaring – Apotheek De Dreef BV – Amsterdam

Apotheek De Dreef BV

Bijlmerdreef 93 1102 BP Amsterdam Tel:020-2106015 Fax:020-2106018

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat opgenomen welke rechten u heeft. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Apotheek De Dreef

Apotheek De Dreef verwerkt gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • rechten van cliënten respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor onder andere het verstrekken van medicatie, om contact met de cliënt op te nemen en om facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek, zullen wij uw medicatiedossier delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring ?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze clienten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website of een voormalig client bent.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u bij ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u  verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • BSN
 • ID-nummer
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
 • medische gegevens
 • IBAN
 • informatie, die een cliënt invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
 • naam van uw zorgverzekeraar

Voor uw en onze veilgheid worden camerabeelden van de wachtruimte en rondom het pand van de apotheek vastgelegd.

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de farmaceutische zorgverlening worden gevraagd en vastgelegd. Onze medewerkers raadplegen gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Voor een totaal overzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft de apotheek een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

Toestemming

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de cliënt verwerkt en/of gedeeld met andere zorgverleners.
Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de ouders. Wij hebben ook uw toestemming nodig als u uw medicatie(gegevens) laat ophalen door een ander (bv door een familielid of mantelzorger). U moet toestemming geven voordat wij gegevens delen met een dienstapotheek, zodat u daar medicijnen kunt ophalen.

Cliënten kunnen hun toestemming op elk moment weer intrekken. Hierbij dient aangemerkt te worden dat passende zorg enkel geleverd kan worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatiedossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

U kunt op www.volgjezorg.nl toestemming geven of intrekken voor de beschikbaarstelling van gegevens in het gegevensuitwisselingssysteem LSP (Landelijk Schakelpunt) aan diverse partijen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Wij kunnen uw informatie delen via ons uitwisselingssysteem met een dienstapotheek, het ziekenhuis, de huisarts, een waarnemend arts of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen. Ook kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. In dat geval zorgen wij dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst is afgesloten hetgeen inhoudt dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Via logging houden wij bij wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt minimaal 5 jaar bewaard.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van twee factor authenticatie voor toegang tot het apotheeksysteem (gebruikersnaam en wachtwoord en UZI-pas), van encryptie van de datalijnen en van beveiligde (zorg)mail.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer client bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u client blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige medicatie uitgaven.

Camerabeelden worden na 3 weken verwijderd.

Rechten en vragen van cliënten

De cliënt heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. U heeft het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens  heeft ingezien (logging). Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij de client graag verder als die klachten heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks niet samen uitkomen, dan kan de client op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen op onze website.

Deze vernieuwde privacyverklaring is in werking getreden op 17 augustus 2020.